ورود به سایت

تاریخچه

ما برآنیم تا با ایجاد فرصت نمایش؛ جریان های اصیل تیاتر را تقویت نموده و بستر مناسب جهت بروز استعدادهای جوان در این عرصه را مهیا سازیم.