عضو شورای سیاستگذاری

آتیلا پسیانی

تحصیلات:کارگردانی و بازیگری تئاتر از دانشکدهٔ هنرهای زیبای دانشگاه تهران 

کارنامه هنری: کارگردانی تیاتر و بازیگری در سینما و تلویزیون و ارایه مشاوره های تخصصی- حرفه ای  در حوزه های سینمایی در طول سالها فعالیت وی، منجر به کسب بیش از 40 جایزه ملی شده است.