عضو شورای سیاستگذاری

ایرج راد

تحصیلات: کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه کاردیف ولز و عنوان درجه یک هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور

مسئولیت ها و کارنامه هنری: عضو هیئت مؤسس خانه سینما . عضو هیئت مؤسس و هیئت مدیره و مشاورشورای عالی خانه هنرمندان ایران . عضو هیئت مؤسس عضو هیئت مدیره  خانه تیاتر. مدیر عامل خانه تئاتر .مدرس دانشکدهٔ هنرهای زیبا و دانشکده سینما تئاتر و بازیگری در سینما و تیاتر