نمایش: وقتی خروس غلط می خواند

نویسنده و کارگردان: علی شمس سالن استاد سمندریان بهمن و اسفند 97