نمایش: تبرئه

کارگردان: منیژه محامدی سالن استاد سمندریان دی و بهمن 97