نمایش: کمدی الهی، جلد برزخ

نویسنده و کارگردان: ابراهیم پشت کوهی سالن دکتر ناظرزاده کرمانی دی و بهمن 97