عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش " باق وحش "

نویسنده: فراز مهدیان دهکردی - کارگردان: امیربهاور اکبرپور دهکردی - سالن دکتر ناظرزاده کرمانی -دی و بهمن 98