نمایش «سگک»

کارگردان: رضا بهرامی اردیبهشت و خرداد 1400 سالن استاد سمندریان