نمایش:طناب

نمایش طناب کارگردان نصیر ملکی جو سالن دکتر ناظرزاده آذر و دی 97