نمایش: تئاتر

کارگردان ها: الهام کردا، صابر ابر و پانته آ پناهی ها