نمایش " اژدهای طلایی "

نویسنده: رولَند شیمِلْفِنیگ - کارگردان : علی پروشانی - سالن دکتر ناظرزاده - تیر و مرداد 98

نمایش " مادر "

نویسنده: فلوریان زلر - کارگردان : علی احمدی - سالن دکتر ناظرزاده - خرداد و تیر 98

نمایش " دروغ "

نویسنده: فلوریان زلر - کارگردان : آریان رضایی - سالن دکتر ناظرزاده - خرداد و تیر 98

نمایش " نفرین قحطی زدگان "

نویسنده: سام شپارد - کارگردان : اشکان خطیبی- سالن استاد سمندیان - خرداد و تیر 98

نمایش " عاشقانه های خیابان "

نویسنده: محمد چرم‌شیر، بهمن عباس‌پور - کارگردان : شهرام گیل آبادی - سالن استاد سمندریان- خرداد و تیر 98

نمایش " تراس "

نویسنده: ژان کلود کری یر - کارگردان : مسعود کرامتی- سالن دکتر ناظرزاده - اردیبهشت و خرداد 98

نمایش " خون به پا می شود "

نویسنده: شهرام احمدزاده - کارگردان : مسعود طیبی - سالن دکتر ناظرزاده - اردیبهشت و خرداد 98

نمایش " ماربازی "

کارگردان : سعید دشتی - سالن استاد سمندریان- اردیبهشت و خرداد 98

نمایش " آلفرد "

نویسنده: پاسکال نوواکی- کارگردان : هادی عامل - سالن دکتر ناظرزاده - فروردین و اردیبهشت 98