عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش " مادر "

نویسنده: فلوریان زلر - کارگردان : علی احمدی - سالن دکتر ناظرزاده - خرداد و تیر 98