عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش " اژدهای طلایی "

نویسنده: رولَند شیمِلْفِنیگ - کارگردان : علی پروشانی - سالن دکتر ناظرزاده - تیر و مرداد 98