عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش " امروز، روز خوبیست برای مردن "

نویسنده: جمال هاشمی، کمال هاشمی، سارا سجادی- کارگردان: کمال هاشمی - سالن استاد سمندریان - شهریور و مهر 98