عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش " خون به پا می شود "

نویسنده: شهرام احمدزاده - کارگردان : مسعود طیبی - سالن دکتر ناظرزاده - اردیبهشت و خرداد 98