عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش " تراس "

نویسنده: ژان کلود کری یر - کارگردان : مسعود کرامتی- سالن دکتر ناظرزاده - اردیبهشت و خرداد 98