عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش " دروغ "

نویسنده: فلوریان زلر - کارگردان : آریان رضایی - سالن دکتر ناظرزاده - خرداد و تیر 98