عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش " پستچی پابلو نرودا "

نویسنده: انتونیا اسکارمتا - کارگردان : علیرضا کوشک جلالی - سالن دکتر ناظرزاده - تیر و مرداد 98