عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش " آواز قو "

نویسنده: آنتون چخوف- کارگردان: پریزاد سیف - سالن دکتر ناظرزاده - شهریور و مهر 98