عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش " شک "

نویسنده و کارگردان: مهدی کوشکی- سالن دکتر ناظرزاده - شهریور و مهر 98