عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش " دریاچه قو "

نویسنده و کارگردان: رضا صابری - سالن دکتر ناظرزاده کرمانی- آبان و آذر 98