عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش "سوختن"

نویسنده: مهرداد کوروش نیا - کارگردان: علیرضا آرا، علیرضا اولیایی - سالن دکتر ناظرزاده کرمانی - آبان و آذر 98