عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش " بداهه "

طراح و کارگردان: آروند دشت آرای - سالن دکتر ناظرزاده کرمانی - مهر و آبان 98