عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش «عمولاوروف»

نویسنده و کارگردان: امیر امیری اردیبهشت و خرداد 1400 سالن دکتر ناظرزاده کرمانی