عضو شورای سیاستگذاری

حسین پارسایی

تحصیلات: کارشناسی ارشد کارگردانی

مسئولیت ها و کارنامه هنری: رییس مجموعه تئاتر شهر، ریاست مرکز هنرهای نمایشی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی رودکی.مشاور عالی هنرهای نمایشی حوزه هنری، عضو کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیری جشنواره های متعدد بین المللی . مدیرکل دفتر نمایش خانگی، مستند و کوتاه  و کارگردانی تیاتر