نمایش " امشب اینجا "

نویسنده و کارگردان: مژگان خالقی - سالن استاد سمندریان - شهریور و مهر 98

نمایش " امروز، روز خوبیست برای مردن "

نویسنده: جمال هاشمی، کمال هاشمی، سارا سجادی- کارگردان: کمال هاشمی - سالن استاد سمندریان - شهریور و مهر 98

نمایش " شک "

نویسنده و کارگردان: مهدی کوشکی- سالن دکتر ناظرزاده - شهریور و مهر 98

نمایش " آواز قو "

نویسنده: آنتون چخوف- کارگردان: پریزاد سیف - سالن دکتر ناظرزاده - شهریور و مهر 98

نمایش " مرغ دریایی من "

نویسنده: کیومرث مرادی (بر اساس نمایشنامه مرغ دریایی آنتوان چخوف) - کارگردان: کیومرث مرادی - سالن استاد سمندریان - مرداد و شهریور 98

نمایش " پستچی پابلو نرودا "

نویسنده: انتونیا اسکارمتا - کارگردان : علیرضا کوشک جلالی - سالن دکتر ناظرزاده - تیر و مرداد 98

نمایش " اژدهای طلایی "

نویسنده: رولَند شیمِلْفِنیگ - کارگردان : علی پروشانی - سالن دکتر ناظرزاده - تیر و مرداد 98

نمایش " مادر "

نویسنده: فلوریان زلر - کارگردان : علی احمدی - سالن دکتر ناظرزاده - خرداد و تیر 98

نمایش " دروغ "

نویسنده: فلوریان زلر - کارگردان : آریان رضایی - سالن دکتر ناظرزاده - خرداد و تیر 98