نمایش«غلامرضا لبخندی»

نویسنده و کارگردان :کهبد تاراج سالن استاد سمندریان فروردین و اردیبهشت 98