نمایش اکوان دیو

نویسنده و کارگردان عباس عبدالله زاده سالن استاد سمندریان فروردین و اردیبهشت 98