نمایش: مزامزا

نمایش مزامزا نویسنده و کارگردان سیروس همتی سالن دکتر ناظرزاده کرمانی مهر و آبان 97